Mokinių registracija dalyvauti

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE 2019

Dalyvio duomenys

 

Kriterijai

 

Mokytojo (s) duomenys

 

Patvirtinimas

 • Lietuvos Pradinukų matematikos olimpiados (toliau - Olimpiada) nuostatai pateikti www.lpmo.lt

 • Užtikriname, kad duomenys bus tvarkomi atsakingai ir rūpestingai. Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra VšĮ "Mokykla vaikams", j.a.k. 300513956, buveinės adresas Žygio g. 97A, Vilnius. Direktorė Ingrida Liubartaitė Ramanauskienė, tel.: +37052737261, el. p. adresas: info@mokyklavaikams.lt .

  Įrašydami savo ir mokinio duomenis į šią dalyvavimo Olimpiadoje registracijos formą Jūs patvirtinate, kad esate gavęs tinkamai išreikštą mokinio tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti Lietuvos Pradinukų matematikos olimpiadoje (toliau - Olimpiada) ir pateikti mokinio asmens duomenis.

  Įrašydami savo ir mokinio duomenis į šią dalyvavimo Olimpiadoje registracijos formą Jūs sutinkate, kad:

  1. Olimpiados rengėjai bei vykdytojai gautų ir tvarkytų šiuos mokytojo asmens duomenis: vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokyklą;

  2. Olimpiados rengėjai bei vykdytojai gautų ir tvarkytų šiuos mokinio asmens duomenis: vardą ir pavardę, klasę, mokyklą;

  3. Mokytojo ir mokinio asmens duomenys būtų naudojami Olimpiados vykdymo ir viešinimo tikslais, t.t. komunikuoti su Jumis ir mokiniu, informuoti apie Olimpiadą ir jos rezultatus, sudaryti dalyvių sąrašus, vertinti Olimpiados darbus, skelbti rezultatus bei viešinti Olimpiadą.

  4. Prizinės vietos Olimpiadoje laimėjimo atveju mokinio asmens duomenys būtų skelbiami Olimpiados rezultatų sąraše;

  5. Olimpiados rengėjai ir vykdytojai viešai skelbtų Olimpiados metu padarytas mokytojo ir mokinio nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus LPMO viešinimo tikslais;

  6. Olimpiados rengėjai ir vykdytojai ateityje informuotų Jus apie jų vykdomus kitus konkursus mokiniams ir kvalifikacijos kėlimo veiklas mokytojams.

  7. Jums yra žinomos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

 

Patikrinimas

 

Sorry, the comment form is closed at this time.